Đại Chúng số 106 ngày 16/9/2002

ỦY BAN QUỐC TẾ TỰ DO TÔN GIÁO CHO VIỆT NAM
International Committee for Religious Freedom in Vietnam
PO BOX 530068, ORLANDO, FL. 32853-0068 U.S.A
1-888-999-1305. Fax: 1-866-324-8375
Email: ICRFV@CS.COM; Website: http://tudotgvn.org

___________________________________

August 3, 2002

Re: Legal fund for ICRFV

To:

  • The Vietnamese Leaders of Religions, Communities, Organizations, and Media.
  • Members of ICRFV.
  • Fellow Countrymen.

Dear All:

While our effort to promote religious freedom and human rights for Vietnam keep going on, we have a sorry matter.

Mrs. Hien Thi Ngo and Mr. Thang Dinh Nguyen who are leaders of the Committee for Religious Freedom in Vietnam (CRFV) for which some religious monks and I had served before, have sued me and the International Committee for Religious Freedom in Vietnam (ICRFV) for a compensation of damage from $25,000 to $75,000. We do not discuss about who is right and who is wrong at this time. The court will do it. But we are sure that we did not do anything wrong.

Moreover, I can say that a legal dispute between two non-profit organizations with the same goal will not bring any good thing. On the contrary, it brings problem for our cause. I tried all of my effort to find out the best way to solve the case peacefully, but it was in vain.

Dear All:

I myself and other members joined voluntarily the ICRFV without any profit. As a monk, I have nothing. And the International Committee for Religious Freedom in Vietnam founded in late 2000 has not received any financial support from any organization nor government except from its members and supporters. Therefore, we do not have enough money to pursuit the case. We have already made down payment of $10,000 to our lawyers for legal services.

I write this letter to request your support in order that the ICRFV and I have fund for this legal matter. I hope the case will be resolved soon so that all of you and I can continue our promotion for religious freedom and human rights for Vietnam.

Please send contributions to our coordinator for legal services in this suit:

ICRFV
PO BOX 530068, ORLANDO, FL 32853-0068
Memo: ICRFV’s Legal Fund

Sincerely yours,
Rev. Nguyen Huu Le
Executive Director
(Signed)

________________________________________

THƯ NGỎ (Bản dịch)

Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ,

Giám Ðốc Ðiều Hành

Kính gửi:

  • Quý vị Lãnh Ðạo Tinh Thần các tôn giáo,

  • Quý vị Ðại Diện cộng đồng, tổ chức, đoàn thể, truyền thông người Việt tại hải ngoại,

  • Quý đại diện của Uỷ Ban tại các địa phương và thân hữu.

  • Quý Ðồng Hương,

Ðề mục: Gây Quỹ Pháp Lý cho vụ kiện Ủy Ban Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam.

Thưa toàn thể quý vị,

Trong lúc những cố gắng tranh đấu đòi tự do tôn giáo và nhân quyền cho Việt Nam đang diễn tiến tốt đẹp, một sự kiện đau lòng đã xảy ra cho Ủy Ban chúng tôi.

Ðó là việc Bà Ngô Thị Hiền và Ông Nguyễn Ðình Thắng, lãnh đạo Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Việt Nam (CRFV) mà trước đây tôi và một số chức sắc tôn giáo từng hợp tác, đã kiện tôi và Ủy Ban Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam (ICRFV) đòi bồi thường thiệt hại từ 25,000 đến 75,000 mỹ kim. Chúng tôi không bàn việc phải trái ở đây, việc đó sẽ do tòa án phân xử. Nhưng chúng tôi cả quyết rằng chúng không làm điều gì sai trái.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng xin thưa rằng việc tranh tụng giữa hai tổ chức bất vụ lợi cùng chung mục đích sẽ chẳng mang lại ích lợi nào, ngược lại còn tạo khó khăn cho việc làm của chúng ta. Chúng tôi đã có nhiều cố gắng bằng mọi cách để giải quyết trong tình thân ái nhưng vô hiệu quả.

Kính thưa quý vị,

Cá nhân tôi và các thành viên khác gia nhập Ủy Ban hoàn toàn tự nguyện, với tinh thần bất vụ lợi. Là một tu sĩ, tôi hoàn toàn tay không. Ngoài ra, Ủy Ban Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam được thành lập cuối năm 2000 cho đến nay chưa hề nhận một khoản tài trợ của tổ chức hay chính phủ nào ngoại trừ những giúp đỡ từ thành viên và thân hữu. Do đó, chúng tôi không đủ tài chánh để theo đuổi vụ kiện. Chúng tôi vừa phải đóng ký quỹ 10,000 Mỹ Kim cho luật sư biện hộ.

Bởi vậy tôi buộc lòng viết thư này mong được sự tiếp trợ của quý vị để tôi và Ủy Ban có phương tiện lo việc án phí. Tôi hy vọng rằng vụ kiện sớm kết thúc để chúng tôi cùng với quý vị dồn mọi nỗ lực cho mục tiêu tranh đấu đòi tự do tôn giáo và nhân quyền cho Việt Nam

Mọi ủng hộ, xin gửi về văn phòng điều hợp ở địa chỉ:

ICRFV
PO BOX 530068, ORLANDO, FL 32853-0068
Memo: ICRFV’s Legal Fund

Trân trọng kính chào.
LM Nguyễn Hữu Lễ
Giám Ðốc Ðiều Hành (Ký tên)

Nhà bảo trợ của chúng tôi DURAMAX

Trang web được thiết kế bởi MQ Services

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002